Quy trình làm hồ sơ cấp lại sổ đỏ

Do nhiều yếu tố, sổ đỏ có thể bị mất, hư hỏng. Nếu bị mất, cần thực hiện theo trình tự, cách thức và chuẩn bị hồ sơ như sau:
Sổ đỏ có thể bị mất
Sổ đỏ có thể bị mất

Quy trình thực hiện

Các cá nhân, tổ chức bị mất sổ đỏ phải đăng tin mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Tin mất này phải đăng ít nhất 3 lần.
Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tổ chức, cá nhân bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có bất động sản.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, bất động sản đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất, lập hồ sơ trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

Cách thức thực hiện

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng lý quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có bất động sản.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm


  1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK
  2. Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương có bất động sản về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  3. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thiên tai, hỏa hoạn.

Số lượng hồ sơ


Một bộ

Thời hạn giải quyết

Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn thì thời thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Giấy chứng nhận

Lệ phí (nếu có)

Lệ phí địa chính (mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 10/ĐK (Mẫu đơn được ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/07/2014
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 05/07/2014
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 17/02/2014

Nhà vuông

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét